top of page

BEHANDLING

Vår målgruppe er barn, ungdom og voksne med problemstillinger blant annet knyttet til:

 • Angst

 • Depresjon

 • Selvfølelse

 • Livsbelastninger som sykdom, tap, skilsmiss

Vi forsøker sammen med klienten å forstå de utfordringene som er årsaken til at det søkes hjelp, og fokus er på å utvikle mestringsferdigheter slik at den enkelte i større grad kan hjelpe seg selv senere. Det er også et ressursfokus; hvilke ressurser har klienten og hvordan kan disse tas mer aktivt i bruk for å sikre mestrings og utvikling.

 

Vi tar ikke imot klienter med rusproblematikk eller tyngre psykisk lidelse, som psykoser og schizofreni.

 

Individualterapi

 • Har du et problem som gjør at du ikke mestrer hverdagen slik du ønsker

 • Har du et barn som for eksempel er engstelig eller lei seg og hvor dette medfører at barnet ikke deltar i aldersadekvate aktiviteter?

 • Har du utfordringer for eksempel på jobb eller i relasjon til andre som det er vanskelig å løse på egenhånd?

Ta kontakt og la oss gjennomføre en kartleggingssamtale for å vurdere om vi sammen kan løse dette. Samtalene kan gjennomføres en-til-en, eller det kan være flere med i samtalene. I arbeid med barn og ungdom ser vi at det ofte er ønskelig at foreldrene deltar i hele/deler av timen og at det avsettes tid til egne foreldretimer.

 

Barn / ungdom

Med barn og ungdom kan situasjonen ofte være at foreldre eller lærere (skolen) er bekymret, men at barnet eller ungdommen selv ikke opplever å ha et problem. Andre ganger kan barnet eller ungdommen selv si at det hadde vært godt å snakke med noen utenfor familien.

Hvis dere voksne

 

Er bekymret for at barnet for eksempel ikke tør

 • å overnatte borte,

 • er bekymret for å dra på leirskole

 • gruer seg mer enn vanlig for prøver og å gå på skolen

 

eller

 

Har en ungdom

 • som har liten tro på seg selv (lav selvfølelse)

 • sliter med eksamensangst (se også under kurs)

 • har problematiske venneforhold og er ensom

 • som det er vanskelig å kommunisere med

 

Hvis du er en ungdom

Og opplever a du gruer deg til mange til

 • For eksempel prøver,

 • være sammen med jevnaldrende

 • bekymrer deg for fremtiden og viktige valg du må ta

 • kan være redd for endringer hjemme, for eksempel at foreldre skal skilles

·         eller føler deg ensom

 • savner bedre kontakt med venner

 • ønsker å ha flere venner

 • er usikker på deg selv og hva du står for

 • er trist og lei etter påkjenninger og tap

 

Vi kan sammen forsøke å finne løsninger og jobbe med det du står i her og nå slik at du kan få nye mestringsferdigheter.  Du kan komme alene eller ta med deg noen for samtaler.

 

 

bottom of page